Kreatywne pomysły napędza Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard

Miło nam poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty.
Zwycięzcami są Mateusz Lebiedziński oraz Karol Kowalczuk.

O KONKURSIE

Twoja siła to kreatywność, wytrwałość i ukierunkowanie na osiąganie celów?

Dobrze trafiłeś/aś! Weź udział w II edycji Start-up Race i zrealizuj marzenia o mocnym starcie w biznesie!

Konkurs Start-up Race skierowany jest do studentów, którzy planują założenie własnej firmy.

Poszukujemy innowacyjnych pomysłów, które mają szansę na osiągnięcie komercyjnego sukcesu.

Interesujesz się branżą IT, mobile, a może są Ci bliższe obszary energii odnawialnej, czy chemii?

Start-up Race to okazja dla Ciebie. Spisz swój pomysł w formie biznes planu i wyślij go do nas na adres: ambasador@spinakerinnowacji.pl

Najlepsze pomysły mogą uzyskać nawet 800.000 PLN bezzwrotnego kapitału na start w biznesie!

Wszystkie szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Na Twoje pomysły czekamy do 26 lutego 2014 r.!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2014 r.

Zgłoszenia powinny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym dokumencie dla potrzeb niezbędnych w procesie prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).


Zastanów się, jaka działalność przyniesie Ci satysfakcję i godziwe zarobki.


Zaplanuj ofertę firmy, strategię sprzedaży i konkurencji.


Swój plan uzupełnij o założenia dotyczące podstawowych kwestii finansowych i przelej go na papier!


Pomysł wyślij na adres ambasador@spinakerinnowacji.pl


Wygraj kapitał na start swojego biznesu!

WYGRAJ NAGRODY!

Weź udział w Start-up Race i zdobądź 800.000 PLN na start w biznesie.

DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania kieruj na adres:
butkiewicz@loud.pl

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „START UP RACE” NA NAJLEPSZY POMYSŁ BIZNESOWY PRZEDSTAWIONY W FORMIE METODOLOGII CANVAS BUSINESS MODEL DOTYCZĄCY PLANOWANIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE 3.1 „INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ” PRZEZ FUNDUSZ SPINAKER INNOWACJI - INKUBATOR BONUSCARD.

 1. Organizatorem Konkursu jest firma LOUD Bartłomiej Pietruszewski.
 2. Adres Organizatora:
  LOUD Bartłomiej Pietruszewski
  Młodzieńcza 3
  03-655 Warszawa
  Tel: 22 679 05 93
  Fax: 22 679 78 20
 3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Magdalena Butkiewicz.
  Zapytania należy kierować drogą mailową na poniższy adres:
  butkiewicz@loud.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs – Start up Race”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskich - pomysłów biznesowych przedstawionych w formie metodologii Canvas Business Model, dotyczących pomysłów na założenie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizacja Konkursu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej.”
 4. Konkurs trwa od 31 stycznia 2014 do 03 marca 2014. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 14 marca 2014. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 26 LUTEGO 2014.
 5. W konkursie mogą brać udział zespoły max. 2. osobowe.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. W konkursie może wziąć udział osoba spełniająca poniższe warunki:
  1. Każdy student uczelni wyższej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. Uczestnik warsztatów tematycznych odbywających się w Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 według poniższego harmonogramu:
   • Tworzenie modeli biznesowych - Canvas Business Model 12 luty
   • Rozwój Biznesu według metodologii Lean Startup - 19 luty
   • Customer Development w praktyce - 26 luty
   • Prezentacja pomysłów biznesowych - Speech Lab - 5 marca
 2. Celem Warsztatów jest przybliżenie uczestnikom prezentacji pomysłów biznesowych według metodologii Canvas Business Model.
 3. Każdy z uczestników warsztatów jest zobowiązany do prezentacji swojego pomysłu według metodologii, która jest przedmiotem warsztatów.Dokładne godziny i miejsce Warsztatów zostaną podane na stronie internetowej www.startuprace.pl.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika konkursu wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 5. Składając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, że zapoznał się i akceptuję treść niniejszego regulaminu.
 6. Dokument w formacie WORD zawierający pomysł biznesowy przedstawiony w formie metodologii Canvas Business Model należy przesłać na adres: ambasador@spinakerinnowacji.pl do dnia 26 LUTEGO 2014.
 7. Organizator Konkursu poinformuje uczestnika drogą mailową o wpłynięciu zgłoszenia.
 8. Jeden uczestnik może złożyć więcej niż jeden pomysł/model.
ZASADY TWORZENIA MODELI W METODOLOGII CANVAS BUSINESS MODEL.
 1. Pomysły biznesowe przedstawione w formie metodologii Canvas Business Model biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi.
 2. Składając pomysł, Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, że zgłoszona praca została wykonana osobiście i nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Zgłaszający pracę jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Organizatora Konkursu – LOUD Bartłomiej Pietruszewski, zwalniając go od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Pomysł w formie modelu należy przygotować w języku polskim.
 4. Pomysł biznesowy przedstawiony w formie metodologii Canvas Business Model powinien zawierać od 5 do 10 stron A4, pisany czcionką 12. Każdy z poniższych obszarów powinien zostać szerzej opisany.
 5. Ocenie podlegają pomysły w formie modelu według wspomnianej metodologii opisujące wszystkie z następujących obszarów:
  1. Kluczowi partnerzy
  2. Kluczowe czynności
  3. Kluczowe zasoby
  4. Propozycja wartości
  5. Relacje z klientami
  6. Kanały dystrybucji
  7. Segmentacja klientów
  8. Źródła przychodów
  9. Struktura kosztów. Wszelkie zasady tworzenia modeli według powyższej metodologii będą omawiane podczas Warsztatów, celem przybliżenia ich uczestnikom.
OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA
 1. Do oceny zgłaszanych pomysłów biznesowych przedstawionych w/w formie metodologii Organizator powołał Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Funduszu Spinaker Innowacji – Inkubator BonusCard oraz przedstawiciel Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa podpisała klauzulę poufności, członkowie zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z pomysłami zawartymi w konkursowych modelach Uczestników i nieujawniania ich w innych celach niż tych związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 4. Po zakończeniu oceny Organizator Konkursu ogłosi listę zwycięzców, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.startuprace.pl.
 5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 marca 2014.
 6. Wszystkie decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.
 7. Zwycięskie pomysły znajdą się w II etapie – SELEKCJI - procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Fundusz Spinaker Innowacji – Inkubator BonusCard.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w sytuacji gdy zaistnieją szczególne, uzasadnione okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator Konkursu poinformuje Uczestników Konkursu droga mailową oraz zamieści stosowne informacje na stronie Internetowej projektu www.startuprace.pl. W przypadku dokonania zmian po upływie terminu składania prac konkursowych osoby, które zgłosiły prace do Konkursu, będą zobowiązane do zapoznania się z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało dyskwalifikacją zgłoszonej pracy.
 2. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
 3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej projektu.
Fundusz kapitału zalążkowego BonusCard Projekt Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard Bezpieczna wymiana kryptowaluty w sieci! Obetnij z nami ratę swojego kredytu Faktorama - uwalniamy należności Dostarczamy moc wrażeń i ekscytującej rozrywki odpowiedniej na każdą okazję